Shem Tob Matthew 1

Shem Tob Matthew 1:1

Avrahamthe son ofDavid the son ofof Yeshuathe
generations
 These are
851121173211213442, 34438435428, 429
אברהםבןדודבן[ישו[עתולדותאלה
Shem Tob
Matthew 1:2
Yitzchak begat Avraham
3327853320585
יצחקאתהולידאברהם
Ya’akov begatand Yitzchak
329085332053327
יעקובאתהולידויצחק
 
and his brothersY’hudahbegatand Ya’akov
251306385332053290
ואחיויהודהאתהולידויעקוב
Shem Tob
Matthew 1:3
by Tamarand ZerachPeretzbegatY’hudah
8559222665578533205 3063
מתמרוזרחפרץאתהולידיהודה
 
Chetzron begatPeretz
269685332056557
חצרוןאתהולידפרץ
RambegatChetzron
741085332052696
רםאתהולידחצרון
Shem Tob
Matthew 1:4
AmminadavbegatAnd Ram
599285332057410
עמינדבאתהולידורם
נחשוןbegatand Amminadav
517785332055992
Nachshonאתהולידועמינדב
 
שלמוןbegatונחשון
801285332055177
Salmonאתהולידand Nachshon
Shem Tob
Matthew 1:5
the harlotby RachavBo’azbegatSalmon
 noun from 21817343116285332058012
הזונהמרחבבועזאתהולידשלמון
from RuthOvedbegatBo’az
7327574485332051162
מרותעובדאתהולידבועז
YishaibegatOved
344885332055744
ישיאתהולידעובד
Shem Tob
Matthew 1:6
DavidbegatYishai
173285332053448
דודאתהולידישי
of Uriyahby the wifeShlomobegat David
223802801085332051732
אוריהמאשתשלמהאתהולידדוד
Shem Tob
Matthew 1:7
Rechav’ambegatAnd Shlomo
734685332058010
רחבעםאתהולידושלמה
AviyahbegatRechav’am
2985332057346
אביהאתהולידרחבעם
AsabegatAviyah
609853320529
אסאאתהולידאביה
Shem Tob
Matthew 1:8
Y’hoshafatbegatAnd Asa
30928533205609
יהשפטאתהולידואסא
YorambegatY’hoshafat
314185332053092
יורםאתהולידיהשפט
UziyahbegatYoram
581885332053141
עוזיהאתהולידיורם
Shem Tob
Matthew 1:9
YotambegatAnd Uziyahu
314785332055818
יותםאתהולידעוזיה
Achazbegat Yotam
27185332053147
אחזאתהולידיותם
ChizkiyahubegatAchaz
23968533205271
חזקיהאתהולידאחז
Shem Tob
Matthew 1:10
M’nashehbegatChizkiyah
452085332052396
מנשאאתהולידחזקיה
AmmonbegatM’nasheh
52685332054520
אמוןאתהולידמנשא
YoshiyahbegatAmmon
29778533205526
יאשיהאתהולידאמון
Shem Tob
Matthew 1:11
Y’khanyahbegatnd Yoshiyah
320485332052977
יכניהאתהולידיאשיה
of Babylonin the exile and his brothers
894 8951546251
בבלבגלותואחריו
Shem Tob
Matthew 1:12
of BabylonexileAnd after
894 8951546310
בבלגלותואחר
Sh’altielbegatY’khanyah
759785332053204
שאלתיאלאתהולידיכניה
Z’rubavelbegatSh’altiel
221685332057597
זרובבלאתהולידשאלתיאל
ShemTob
Matthew 1:13
Av’ihudbegatZ’rubavel
3185332052216
אביהודאתהולידזרובבל
ElyakimbegatAv’ihud
471853320531
אליקיםאתהולידאביהוד
AzurbegatElyakim
58098533205471
עזוראתהולידאליקים
Shem Tob
Matthew 1:14
TzadokbegatAzur
665985332055809
צדוקאתהולידעזור
AkimbegatTzadoch
none85332056659
אקיםאתהולידצדוק
El’ihudbegatAkim
410 + 19358533205none
אליהודאתהולידאקים
Shem Tob
Matthew 1:15
El’azarbegatAnd El’ihud
4998533205410 + 1935
אלעזראתהולידואליהוד
Mattanbegatand El’azar
49778533205499
מתןאתהולידואלעזר
Ya’akovbegatand Mattan
329085332054977
יעקבאתהולידומתן
Shem Tob
Matthew 1:16
YosefbegatAnd Ya’akov
313085332053290
יוסףאתהולידויעקב
Yeshuawas bornfrom whomMiriamthe husband ofYosefHe was
3442, 34433205481337631301931
ישוענולדשממנהמריםאישיוסףהוא
“Christos”and in a foreign languageMessiahwho is called
Greek 5547393748997121
קריסטוסובלעזמשיחשנקרא
Shem Tob
Matthew 1:17
teenfourgenerationsDaviduntilfrom AvrahamgenerationsAnd all
62357021755173257048517553605
עשרארבעהדורותדודעדמאברהםהדורותוכל
teenfourgenerationsof Babyloncaptivityuntiland from David
62357021755894154657041732
עשרארבעהדורותבבלגלותעדומדוד
teenfourgenerationsThe Messiahuntilof Babylonand from captivity
62357021755489957048941546
עשרארבעהדורותהמשיחעדבבלומגלות

(under construction)

Shem Tob
Matthew 1:18
whenand it came to passwayin thiswasYeshuaand birth
8341961none209019613442, 34438435
כאשרויהיהאופןבזההיה[מישו[עולידת
herthat knewbeforeto Yosefbetrothedhis motherwas
8533045692431307815171961
אותהשידעקודםליוסףארוסהאמוהיתה
Set Apartfrom the Spiritpregnantshe was found
69447307none4672
הקדשמרוחמעוברתנמצאה
Shem Tob
Matthew 1:19
to dwellwell pleasedand notwasjustmanAnd Yosef
342775213808196166623763130
לישברצהולאהיהצדיקאישויוסף
to bind herand notto shameto bring herto disclose herand notwith her
6313808954935154038085973
לאוסרהולאלבושהלהביאהלגלותהולאעמה
over herto coverwell pleaseddidbutto death
5921368275211961614194
עליהלכסותרוצההיהאבללמות
Shem Tob
Matthew 1:20
appearedan angeland beholdin his heartthe matteron thisAnd while he thought
413429720094397169720902803
נראהמלאךהנהבלבוהדברבזהובחשבו
do notDavidson ofYosefand saidin a dreamto him
4081732112131305592472413
אלדודבןיוסףואמרבחלוםאלין
shethe Holyfor by the SpiritMiriamyour wifeto takefear
195769447307481380239473372
היאהקדוששמרוחמריםאשתךלקחתתירא
is pregnant
מעוברת
Shem Tob
Matthew 1:21
forYeshuahis nameand will calla sonAnd will bear
35883442, 34438034712111213205
כיישועשמוותקראבןותלד
from their iniquitiesmy peoplesavehe will
5771597185334671931
מעונותםעמיאתיושיעהוא
Shem Tob
Matthew 1:22
writtenwhatto completewasthisAll
378941001584196120903605
שנכתבמהלגמורהיתהזהכל
YHWHway ofbythe prophetby
3068631059215030853
יהוהפיעלהנביאמאת
Shem Tob
Matthew 1:23
and will calla sonand bearwill conceivethe virginBehold
712111213205203059592009
וקראתבןותלדהרההעלמההנה
Elohimwith usthat isImmanu’elhis name
430597360058034
אלקיםעמנושרלעמנואלשמו
Shem Tob
Matthew 1:24
commandedas    alland didfrom his sleepYosefand awoke
6680834   36056213814231303364
צוהכל     אשרויעשמשנתויוסףויקץ
his wifeand tookYHWHangelhim
802853394730684397853
אשתואתויקחיהוהמלאךאותו
Shem Tob
Matthew 1:25
her sonshe had bornuntilherknowAnd he did not
11218435570485330453808
בנהשילדהעדאותהידאולא
Yeshuahis nameand calledthe firstborn
3442, 3443803485371211062
ישועשמואתויקראהבכור

(c) 2020 James Scott Trimm