Munster Matthew 2

Munster
Matthew 2:1
of Judahin a cityin Beit LechemYeshuawas bornAnd after
30635892103534428435309
יהודהבעירבבית לחםישועשנולידואחרי
camemagiciansbeholdthe kingof Herodin days
935378420094428Gk 22643117
באומכשפיםהנההמלךהורדוסבימי
[to] Yerushalimfrom the east
33894217
ירושלימהממזרה

Munster
Matthew 2:2
overkingthat is bornhe whowhere issaying
5921442884354310346559
עלמלךשנולדמיאיהלאמר
and have comein the easthis starwe have seenforthe Jews
93542173556720035883064
ונבאבמזרחכוכבוראינוכיהיהודה
to himto pay homage
7812
לולהשתחוות

Munster
Matthew 2:3
hepoured forth with angerHerodheardAnd when
19315678Gk 22648085834
הואנעברהורודוסשמעוכאשר
with himYerushalayimand all
85333893605
אתוירושלםוכל

Munster
Matthew 2:4
scribesandthe priestschiefallAnd he gathered
5608853354882693605853622
סופריםואתהכהניםשריכלאתויאסף
should be bornMessiahplacein whatfrom themand inquiredof the people
8435489947252088199218755971
יולדהמשיחמקוםבאיזהמהםוידרשהעם

Munster
Matthew 2:5
forof Y’hudahin Beit Lechemto himthey saidAnd they
3588306310355591992
כייהודהבבית לחםלואמרווהם
of the prophethandbywas writtenthus
50303027592137893588
הנביאידעלנכתבכח

Munster
Matthew 2:6
to belightly esteemedare notEf’ratahBeit LechemAnd you
196168104086721035859
להיותצעירלאאפרתהבית לחם ואתה
to beshall he cometo mefor from youY’hudahamong the thousands of
196133183063505
להיותיצאליממךיהודהבאלפי
Yisraelamong my peopleruler
347859714910
ישראלבעמימושל

Munster
Matthew 2:7
in secretthe magicianscalledHerodThen
464337848547121Gk 2264233
בסתרהמכשפיםאתקראהורודוסאז
the star timeabout thediligentlythemand questioned
35566256854319019922713
הכוכבעדאתהיטבמהםוחקר
to themappearedwhich
19927200834
להםנראהאשר

Munster
Matthew 2:8
and inquiregoand saidto Beit LechemthemAnd he sent
1875321255910358547971
ודרשולכוויאמרלבית לחםאתםוישלח
metelland when you
have found him
the ladconcerningdiligently
50464672528859213190
ליהגידווכשתמצאוהנערעלהטב
to himto pay homagecomeIalsoin order that
781293558915714616
לולהשתחוותאבאאניגםלמען

Munster
Matthew 2:9
and beholdthey wentthe kingheardwhenAnd they
20093212442885480858341992
והנההלכוהמלךאתשמעוכאשרוהם
untilbefore their faceswentin the eastthey sawwhichstar
570464401980421772008343556
עדלפיניהםהלךבמזרחראואשרכוכב
of the ladthe placewhereaboveand stoodcamethat
5288803383459215975935834
הנערשםאשרממעלויעמדבאאשר

Munster
Matthew 2:10
with joythey rejoicedthe starthey sawAnd they
80578055355685472001992
שמחהשמחוהכוכבאתרואיםוהם
exceedinggreat
39661419
מאדגדולה

Munster
Matthew 2:11
Miriamand with himthe ladand they found himinto the houseAnd they came
4813853528885346721004935
מריםואיתוהנעראתוימצאולביתויבאו
and openedto himand paid homagethe earthuponand then they fellhis mother
6605781277659215307517
ויפתחולווישתחווהארץעלויפלואמו
goldgiftsto themand they presentedtheir stores
209185349767126214853
זהבאתמתנותלוויקריבואוצרותםאת
myrrhandfrankincenseand
47538533828853
מרואתלבונהואת

Munster
Matthew 2:12
toreturnto notin sleepto themansweredAnd it came to pass
41377251115814241346171961
אלישובולבלתיבשנהאליהםמענהויהי
to their landthey returnedanotherby wayThereforeHerod
776772531218703651     5921Gk 2264
לארצםשבואחרהבדרךעל       כןהורודוס

Munster
Matthew 2:13a
appearanceof YHWHangelbeholdthey wentAnd after
72003068439720093212310
נראהיהוהמלאךהנהשהלכוומאחר
sayingin sleepto Yosef
55981423130
לאמרבשנהליוסף

Munster
Matthew 2:13b
Egyptand fleehis motherandthe ladand takeArise
4714127251785352883965
 מצרימהוברחאמוואתהנערושאקום
be preparedthereforeto youthat it is saiduntilthereand be
62643588413559570380331961
עתידכיאליךשאמרעדשםוהיה
and to execute/pierce himthe ladseeksHerod
3738 (compare to noun 3746)52888531245Gk 2264
ולאכרוהנעראתלבקשהורודוס

Munster
Matthew 2:14
his motherandthe ladand carriedheAnd arose
5178535288853342619316974
אמוואתהנעראתוישאהואוייקץ
Egyptand went toby night
471432123915
מצרימהוילךבלילה

Munster
Matthew 2:15
to fulfillHeroddeathuntilthereAnd they were
4392Gk 22644191570380331961
להמלאהורודוסמותעדשםויהי
the prophetway ofconcerningfrom YHWHwas spokenwhat
50303027592130685594100
הנביאידיעלמיהוהשנאמרמה
my sonI calledfrom out of Egyptwho said
112185371214714559
בניאתקראתיממצריםהאמר

Munster
Matthew 2:16a
he waswas deceivedthatseeingHerodThen
1961204835887200Gk 2264233
הואהותלכירואההורודוסאז
exceedinglyuntilwas furiousby the magicians
3966570371073784
מאדעדקצףבמהמכשפים

Munster
Matthew 2:16b
which werethe ladsalland killedand he sent forth
8345288360585341917971
אשרהנערכלאתוימיתוישלח
and undertwofromthe borderand in allin Beit Lechem
429581474480136736051035
ולמטהשנתיםמןגבולהובכלבבית לחם
from the magicianswhich he had inquiredaccording to the time
378418752165
מהכשפיםשדרשכזמן

Munster
Matthew 2:17
bywhich was spokenwhatwas affirmedThen
85355941006965233
מאתשנאמרמהנתקיםאז
sayingthe prophetYirmeyahu
55950303414
האומרהנביאירמיהו

Munster
Matthew 2:18
bitterweepingwailingheardin RamahA voice
85631058509808574146963
תמרוריםבכינהינשמעברמהקול
to be comfortedshe refusesher childrenforweepingRachel
516239851121592110657354
להנחםמאנהבניהעלמבכהרחל
they are no morebecauseher childrenfor
369358811215921
איננוכיבניהעל

Munster
Matthew 2:19
an angelbeholdHerodwas deadAnd after
43972009Gk 22644191310
מלאךהנההורודוסשמתואחרי
in Egyptto Yosefin sleepappearedof YHWH
47143130814272003068
במצריםליוסףבשנהנראהיהוה

Munster
Matthew 2:20
andthe ladand carryariseSaying
85332888533965559
ואתהנעראתושאקוםלאמר
forIsraelLand ofintoand gohis mother
358834787764133212517
כיישראלארץאלולךאמו
of the childlifewere seekingwhothey
320653158532664834853
הילדנפשאתחפשואשרמתו

Munster
Matthew 2:21
his motherandthe childand tookaroseAnd he
5178533206853394739651931
אמוואתהילדאתויקחקםוהוא
of Israelthe Landtoand came
3470776413935
ישראלארץאלויבא

Munster
Matthew 2:22
in place ofin Y’hudahArchelausruledthatAnd when he heard
84803063Gk 745442735888085
תחתביהודהארקלאוסמלךכיוכששמע
and being warnedto thereto gowas afraidhis fatherHerod
20948033321233721Gk 2264
ויזהרלשםללכתיראאביוהורודוס
of Galilthe Landtohe wentin sleep
155177641332128142
גלילארץאלהלךבשנה

Munster
Matthew 2:23
to fulfillNazarethin cityand dweltAnd he came
4392from 5341 or 534258923427935
להמלאנצרתבעירוישבויבא
of the prophetway ofbywas spokenwhat
5030302759215594100
הנביאידיעלשנאמרמה
he will be calledNatzerifor
71213588
יקראנצריכי

(c) 2020 James Scott Trimm